Warunki uczestnictwa w kursach/seminariach/szkoleniach

1.Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres biuro@egop.pl lub zgłoszenie uczestników szkolenia telefonicznie albo za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@egop.pl. Wówczas należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz jego adres e-mail. W zależności od rodzaju szkolenia wymagane mogą być dodatkowe dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia ze szkolenia.

2.Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia (wydarzenia) oraz fakturę pro-forma. W przypadku szkoleń indywidualnych prowadzonych za pośrednictwem strony clickmeeting.com Zamawiający otrzyma link do zapłaty.

3.W każdym przypadku opłatę należy uregulować przed rozpoczęciem wydarzenia. Dokonanie wpłaty będzie równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu przez Zamawiającego  oraz zawarciem umowy pomiędzy firmę EGOP Sp. z o.o. (Organizatorem) a Zamawiającym.

4.Zmiana osoby zgłoszonej na szkolenie na inną dozwolona jest do dnia rozpoczęcia wydarzenia.

5.Decyzja zmiany terminu szkolenia przez Zamawiającego na inny może być potraktowana jako rezygnacja z wydarzenia.

6.Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość jego odwołania lub przesunięcia terminu wydarzenia.

7. W przypadku odwołania wydarzenia lub przesunięcia jego terminu odpowiedzialność finansowa Organizatora będzie ograniczona do zwrotu Zamawiającemu wniesionej opłaty.

8. Odstąpienie od Umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przesyłać jednoznaczną informację o odstąpieniu od Umowy na adres: ul. Sosnowa 9, 5-120 Wilczyn lub drogą mailowa na adres biuro@egop.pl o przykładowej treści:
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od zawartej umowy na szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internety (na odległość) w dniu lub niniejszym informuję o odstąpieniu od zakupu szkolenia w formie elektronicznej (należy podać nazwę szkolenia)” w oświadczeniu należy podać datę zawarcia umowy – datę opłacenia produktu, imię i nazwisko, adres i adres e-mail Zamawiającego podany podczas rejestracji. Podpis wymagany jest tylko w przypadku korespondencji pocztą.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

9. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

10. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostępu do szkolenia online lub innych produktów cyfrowych.
Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zm.) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych przez EGOP Sp. z o.o. zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do szkoleni lub innego produktu cyfrowego.

11.Zasady świadczenia usługi.Wszyscy uczestnicy biorący udział w wydarzeniu online muszą dysponować następującym sprzętem:

  • komputer PC z kartą dźwiękową,
  • zalecany zestaw słuchawkowy (można też słuchać webinaru przez głośniki komputera),
  • oprogramowanie (Microsoft XP/Vista/7 lub wyższe), w zależności od oprogramowania konieczna jest także Adobe Flash Player w wersji wyższej niż 10.0,
  • łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 256 kbps,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer – wersja 7 lub wyższa, Google Chrome, Mozilla Firefox, wersja 10 lub wyższa.

12.Jakość usługi – wydarzenia online lub odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
Organizator dołoży należytej staranności, aby korzystanie z usługi było poprawne. Jednakże Organizator nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do biuro@egop.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie.

13.Zamawiający oraz Użytkownik nie posiadają praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

14.Reklamacje
Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@egop.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora. Reklamacji rozpatrywane bedą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

Call Now ButtonZadzwoń Teraz