Badania lekarskie pracowników po 7 marca 2020 a #koronawirus.

Opublikowano: 21 kwietnia 2020

Ważność badań okresowych przedłużona!

Utrzymany obowiązek wykonywania badań wstępnych i kontrolnych!

 

Utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania badań lekarskich.

 

Obecnie:

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po 7 marca 2020 r. zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego. Dotyczy to również badań psychologicznych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Po tym terminie nie będzie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4)

 

Okresowe badania lekarskie

Wykonywanie okresowych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych zostało zawieszone od dnia 8 marca 2020 r.

Badania należy uzupełnić w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Zawieszenie dotyczy wszystkich branż.

Po odwołaniu stanu zagrożenia lub epidemii pracodawca ma obowiązek jak najszybciej wystawić skierowanie na badanie okresowe i zobowiązać pracownika do ich niezwłocznego wykonania.

 

Wstępne i kontrolne badania profilaktyczne.

Utrzymano obowiązek wykonywania wstępnych i kontrolnych badań lekarskich.

W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

  • Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
  • Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

 

Przypominam, że przy zatrudnienia nowego pracownika zgodnie z kodeksem pracy (art. 229 § 1.2) można przenieść jego orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy pod warunkami:

  • przerwa w zatrudnieniu nie przekraczała 30 dni,
  • warunki pracy opisane na skierowaniu odpowiadają warunkom pracy na nowym stanowisku,
  • pracownik dostarczy nowemu pracodawcy zarówno orzeczenie lekarskie jak i skierowanie na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

 

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r.:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-i-szkolenia-pracownikow.html#