Live Webinar – Szkolenie z zagrożeń występujących na terenach kolejowych (zgodne z instrukcją IBH 105)_dostępne od ręki

Przewiń do szczegółów szkolenia

Bezpieczeństwo wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące przy wykonywaniu prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie obowiązkowe dla pracowników podmiotów zewnętrznych, tzn. wykonawców i podwykonawców, realizujących prace inwestycyjne, rewitalizacyjne, utrzymaniowe i remontowe na terenach kolejowych należących do PKP PLK S.A., którym PKP PLK S.A. przekazały materiały szkoleniowe do samodzielnego poinformowania pracowników o zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania tych prac.

Cel szkolenia:
Zapoznanie pracowników z zagrożenia dla zdrowia i życia występujących na terenach kolejowych.
Pracownik podejmujący pracę zobowiązany jest:

 • Poznać i zapamiętać wiadomości w zakresie zagrożeń występujących na terenie kolejowym na odcinku przekazanym do realizacji prac;
 • Nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania występującym zagrożeniom, nauczyć się właściwych zachowań podczas pracy w obrębie czynnych torów kolejowych i sieci trakcyjnej;
 • Umieć analizować powstające zagrożenia oraz zadecydować o odpowiednich działaniach zapobiegających zagrożeniom.

Tematyka szkolenia:

 • Zapoznanie pracowników z występującymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zgodnych z charakterystyką realizowanych prac. Zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy pracy zaistniałymi na terenie PKP PLK S.A. w aspekcie omawianych zagrożeń;
 • Omówienie zasad organizacji prac przez różnych pracodawców w tym samym miejscu, w tym: rola koordynatora BHP, zasady zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, osoby asekurujące;
 • Omówienie wskazań dot. ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń, w tym:
  • Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na terenie kolejowych określonych w par. 63 Id-1 (D-1) – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;
  • Omówienie podstawowych sygnałów stosowanych PKP PLK S.A. wg Ie-1(E-1);
  • Omówienie wskazań dot. ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń, w tym:
   • Zachowanie pracownika w trakcie przejazdu pociągu;
   • Zasady bezpiecznych zachowań przy pracach na torach zelektryfikowanych;
   • Przewóz materiałów niebezpiecznych – zasady bezpiecznych zachowań;
   • Czynności zakazane podczas realizacji prac na terenie kolejowym w zakresie poruszania się po torach, pracy w strefie zagrożenia maszyn, urządzania stanowisk pracy i magazynowania materiałów, wpływu warunków atmosferycznych, zażywania środków odurzających.

 

Podstawa prawna:

 • Wewnętrzne instrukcje PKP PLK: Instrukcja IBH-105 z dnia 16 lipca 2019 r.. Instrukcja Id-21, Id-1 §62 i §63, Id-18
 • Rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860 ze zm.).