Polityka prywatności

Proszę zapoznaj się z Polityką prywatności EGOP Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem https://egop.pl (Strony www), jest EGOP Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sosnowej 9, 55-120 Wilczyn (Administrator).

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@egop.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online lub listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@egop.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online lub listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami obowiązującymi w trakcie okresu przetwarzania i przechowywania tych danych.

 5. Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Strony www lub przepisów prawa.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  1. Zawarcia umowy i jej poprawnego wykonania, (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

  2. Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji
   i prowadzenia konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

  3. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – “obowiązek prawny”.

  4. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  5. Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie https://egop.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  6. Marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  7. Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – “zgoda”.

 1. Administrator, realizując cele wskazane w pkt.6, przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od użytkowników Strony www podczas zakupu i realizacji usługi, wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapisu na newsletter.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt.6

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 6. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie,

  5. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu – w sytuacji, kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

  6. czas do momentu wycofania zgody – w sytuacji, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.

 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

  2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych np. kurierom, podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Messenger). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.

 3. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1.  Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Strony www. Strona www może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się
  z obowiązującą tam polityką prywatności.

 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie www

PLIKI COOKIES

 1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje, że Strona www wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie internetowe.

 2. W czasie korzystania ze Strona www na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;

  2. wygenerowany unikatowy numer;

  3. czas przechowywania pliku cookie.

 1. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 2. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies nie jest szkodliwe dla urządzeń użytkowników, nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia użytkownika jak i w zainstalowanych aplikacjach.

 3. Celem wykorzystywania przez Serwis plików cookies jest:

  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;

  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. prezentacji reklam;

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Strony www.

Call Now ButtonZadzwoń Teraz