Live Webinar – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 17.11.2023, godz. 9:30 – 13:30

Przewiń do szczegółów szkolenia

Cel szkolenia:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP;
  • Postępowanie w razie wypadku i sytuacji awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników, których praca ma charakter administracyjno-biurowy, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitora ekranowego, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiążę się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka szkolenia:

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Analiza, identyfikacji i ocena zagrożeń czynników występujących w procesach pracy dostosowana do branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia. Metody ochrony przed tymi zagrożeniami;
  • Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z monitorami komputerowymi;
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii);
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.