Live Webinar – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Przewiń do szczegółów szkolenia

Cel szkolenia:
Aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą;
  • Zagrożeń związanych z pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami;
  • Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Tematyka szkolenia:

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów branżowych uczestników szkolenia;
  • Zagrożenia czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi i uciążliwymi. Zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy;
  • Stosowane zabezpieczenia maszyn i urządzeń. Obowiązki i odpowiedzialność;
  • Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii);
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.