Szkolenia bhp a koronawirus

Opublikowano: 28 marca 2020

Pytacie mnie Państwo :

Jak zorganizować szkolenie wstępne i szkolenie okresowe bhp ? Czy można je prowadzić zdalnie, na odległość?

Jak zorganizować szkolenia bhp dla pracowników produkcyjnych?

W tej kwestii Główny Inspektor Pracy 23 marca bieżącego roku wydał oficjalne stanowisko zgodnie z którym:

  • Szkolenia wstępne bhp w zakresie instruktażu ogólnego można realizować na odległość wykorzystując możliwość przesyłania obrazu i dźwięku. Dotyczy to szkoleń dla wszystkich grup pracowniczych w tym produkcyjnych.

Należy pamiętać, że instruktaż ogólny powinien być spersonalizowany dla konkretnego zakładu pracy.

Pracownikowi należy dodatkowo udostępnić drogą elektroniczną wszelkie regulacje wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa pracy obowiązujące w danym zakładzie, wynikające z regulaminu pracy czy układów zbiorowych pracy, jeżeli takie zakład posiada.

 

Należy również zapoznać pracownika z wewnętrznymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (kto, co, jak i gdzie w danym zakładzie), a także z procedurami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, np. dot. zgłaszania wypadków przy pracy czy procedurami postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

  • Szkolenia wstępne bhp w zakresie instruktażu stanowiskowego musi być realizowany tak jak do tej pory, czyli bezpośrednio przez przełożonego na stanowisku pracy.

 

  • Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych może być realizowane na odległość wykorzystując możliwość przesyłania obrazu i dźwięku. W tym wypadku szkolenie może być prowadzone jako e-learning lub w formie seminarium prowadzonego zdalnie jako webinar. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności
    z zakresu bhp związanych z wykonywaną pracą, na temat zagrożeń, metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych. Czyli należy przesłać pracownikom m.in. ocenę ryzyka zawodowego, zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego z aktualną tabelą przydziału, ale można również przesłać instrukcje stanowiskowe i bhp dot. procesów czy obsługiwanych maszyn i inne procedury wewnętrzne związane z bezpieczeństwem.

Przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia może zostać przeprowadzone niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

  • Szkolenia okresowe dla pozostałych grup pracowników należy prowadzić zdalnie z wykorzystaniem tych samych technik jak w przypadku szkolenia okresowego dla stanowisk robotniczych dostosowując program szkolenia do grup zawodowych. W tym przypadku nic się nie zmieniło. Dotychczasowe regulacje prawne umożliwiły takie działanie.

 

Ci z Państwa, którzy mnie znają wiedzą, że od lat wykorzystuję zdalne metody pracy, w tym prowadzenia szkoleń bhp. Moją ulubioną formą prowadzenia szkoleń są webinary. Cieszą się one również i waszą aprobatą. Firmy, którym lata temu zaproponowałam taką formę szkolenia, nie chciały już później od niej odstąpić. Webinary bhp różnią się od szkoleń e-learninowych tym, że mamy ze sobą bezpośredni kontakt. Cenią go sobie nie tylko słuchacze, ale również ja. Dla mnie dobre szkolenie to takie, podczas, którego mogę przekazać wiedzę z zakresu bhp, ale i też nauczyć się czegoś od Was – pracowników, a to nie jest możliwe z techniką e-learningową.

 

Szkolenia dla pracodawców i pracowników inżynieryjno-technicznych prowadzę techniką mieszaną. Łączę metody e-learningowe z webinarem. Tematykę tych szkoleń dostosowuję do branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia. Dzięki temu nie muszą one trwać 18 godzin lekcyjnych w ciągu 2-dniowym, a zapewniają realizację pełnego programu szkolenia i konsultacje on-line.

 

Prowadzę zdalne szkolenia bhp dla pracowników produkcyjnych. Program takiego szkolenia, w konsultacji z pracodawcą, specjalistami ds. bhp danego zakładu, ściśle dostosowuję do potrzeb danej grupy pracowników. Uwzględniam wszelkie udostępnione mi informacje wewnętrzne, czy to dotyczące zaistniałych wypadków przy pracy, czy pomiarów środowiska pracy czy inne. pamiętając jednocześnie o nieujawnianiu tych informacji osobom do tego nieuprawnionym. Lubię spersonalizowane branżowo szkolenie.

 

Szkolenie takie zgodnie z przepisami powinno trwać 8 godz. lekcyjnych, czyli 6 pełnych godzin nie licząc przerw.

W takiej sytuacji Pracodawco masz 2 możliwości. Wszystko zależy od sytuacji danego pracownika. Jeśli ma on w domu komputer i Internet lub smartfon z dostępem do Internetu, do szkolenia może przystąpić z domu. Test sprawdzający pisze poprzez platformę szkoleniową.

Jeśli nie – możesz dla niego i innych pracowników zorganizować   w sali szkoleniowej jeden laptop, który umożliwi im bezpośredni kontakt ze mną. W tym przypadku test sprawdzający mogą napisać pod nadzorem innego pracownika z zakładu i przesłać mi jego skany. Na ich podstawie wystawię odpowiednie zaświadczenie bhp, które prześlę pocztą lub kurierem do zakładu.

 

Zapraszam do współpracy. Chętnie Was poznam 🙂

 

Małgorzata Gerber

 

Źródło:

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:

  • obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
  • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html