Szkolenia bhp pracowników po 7. marca 2020 a #koronawirus.

Opublikowano: 23 kwietnia 2020

Utrzymany obowiązek wykonywania szkoleń wstępnych bhp.

Przedłużona ważność szkoleń okresowych bhp.

Utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Obecnie (w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego):

 

Szkolenia okresowe bhp

Szkolenia okresowe, których termin przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, albo w okresie 30 dni od odwołania zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii, zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego

Po tym terminie nie będzie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego szkolenia bhp.

(patrz art. 237.3 § 1 i §2 Kodeksu Pracy)

To szczególnie istotna i korzystna zmiana dla realizacji szkoleń bhp na stanowiskach robotniczych. Wcześniejsze regulacje narzucały obowiązek ich przeprowadzania z możliwością realizowania tych szkoleń na odległość, czyli wykorzystując przesył obrazu i dźwięku. My realizowaliśmy je jako live-webinary. Obecnie można zaczekać i szkolenie przeprowadzić po ustaniu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Nie warto jednak czekać ze szkoleniami okresowymi bhp dla pozostałych grup zawodowych.

Te mogą być realizowane zdalnie od lat.

Ze swojej strony możemy zaproponować e-learning lub Live Webinar.

 

Webinary bhp różnią się od szkoleń e-learninowych tym, że mamy ze sobą bezpośredni kontakt. Cenią go sobie nie tylko słuchacze, ale również ja. Dla mnie dobre szkolenie to takie, podczas, którego mogę przekazać wiedzę z zakresu bhp, ale i też nauczyć się czegoś od Was – pracowników, a to nie jest możliwe z techniką e-learningową.

Szkolenia dla pracodawców i pracowników inżynieryjno-technicznych prowadzę techniką mieszaną. Łączę metody e-learningowe z Webinarem. Tematykę tych szkoleń dostosowuję do branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia. Dzięki temu Webinar nie musi trwać 18 godzin lekcyjnych w cyklu 2-dniowym. Trwa do 5 godzin i kończy się testem. Materiały uzupełniające przekazywane są metodą e-learningową. Łączenie technik zapewnia realizację pełnego programu szkolenia, a przede wszystkim konsultacje on-line.

 

Szkolenia wstępne bhp

Szkolenia wstępne muszą być realizowane niezależnie od stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.

Szkolenie wstępne to:

  • Instruktaż ogólny przeprowadzany przez bhp-owca

oraz

  • Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez bezpośredniego przełożonego.

 

Instruktaż ogólny może być przeprowadzony zdalnie (Liwe Webinar, e-learning, telekonferencja+materiały na e-mail, itp.) dla wszystkich stanowisk pracy, w tym dla stanowisk robotniczych.

Instruktaż stanowiskowyNIE.

Zdalnie można go przeprowadzić tylko dla stanowisk administracyjno-biurowych (obsługa monitora ekranowego), na których zakłada się narażenie na działanie czynników uciążliwych związanych z obsługą komputera, w tym monitora ekranowego. Instruktaż stanowiskowy dla pozostałych stanowisk należy przeprowadzić osobiście.

Zapraszamy na nasze szkolenia bhp prowadzone online –

 

Źródła:

  1. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) – art. 73:

Art. 12e. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

  1. W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii

 – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf

  1. Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r.: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-i-szkolenia-pracownikow.html#