Zmiany w szkoleniach bhp czerwiec 2019. Nowe druki

Opublikowano: 05 sierpnia 2019

Jaki zmiany wnosi nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp?

Nowe druki do szkoleń

 

 

13 czerwca 2019 r ogłoszono rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp:

„Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i Polityki społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099)”

Zmiany weszły w życie (z nielicznymi wyjątkami) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli obowiązują od 28 czerwca 2019 r.

Poza zmianami kosmetycznymi związanymi np. z brakiem konieczności posługiwania się pieczątką, w znowelizowanym rozporządzeniu wyodrębniono wyraźnie grupę pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Dzięki takiemu zabiegowi wyraźnie zostało podkreślone, że tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych szkolimy raz na 6 lat.Poprzedni zapis mógł budzić wątpliwości typu: czy przedstawiciel handlowy ma być szkolony raz na 5 czy 6 lat. Pracuje przecież z monitorem ekranowym. Podobnie z personelem medycznym np. lekarza internistę szkolimy co 5 czy co 6 lat, a co z nauczycielami. Po zmianie zapisu ta kwestia nie budzi wątpliwości. Pracowników wykonujących inne obowiązki poza „czystą” obsługą komputera oraz pracami biurowymi będziemy kwalifikować do nowej grupy czyli do grupy pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki  szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświat oraz instytutów badawczych– patrz tabelka §14 ust. 2 pkt 6 , dla której szkolenia  okresowe bhp należy odnawiać co 5 lat.

Zamianie uległy również druki szkoleniowe, czyli:

  1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokumenty te wystawione przed dniem wejścia w życie – zachowują moc do czasu utraty ich ważności. Stare wzory dokumentów, bez obowiązku stawiania na nich pieczęci można stosować maksymalnie do końca bieżącego roku kalendarzowego, czyli. do 31. grudnia 2019 r.. Po tym czasie stosujemy już tylko nowe druki.

Było (do 28.06.2019)Jest (od 28.06.2019)
§10 ust. 1:
Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
§10 ust. 1:
Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy,studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
§14 ust. 2:
Szkolenie okresowe odbywają:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§14 ust.2:
Szkolenie okresowe odbywają:
1)osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2)pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3)pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4)pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5)pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;
6)pracownicy niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§15 ust.2:
Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3—5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat
§15 ust.2:
Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3–6 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Załącznik nr 1 część VIII

Tytuł: Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia


2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Załącznik nr 1 część VIII

Tytuł: Ramowy program szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia”

2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 , których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.